Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП

Еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП / извънредно положение/ за семейства с деца до 12 години

 

Размер на помощта:375 лв

Условия за отпускане Удостоверява се:
1. Двама родители  или единият родител няма право на платен отпуск или платеният отпуск е изчерпан и е в неплатен отпуск минимум от  20 дни, независимо от началната дата на отпуска, поради невъзможност на работодателя да осигури възможност за дистанционна работа

1А. Родител ,сам отглеждащ дете, няма право на платен отпуск или платеният отпуск е изчерпан и е в неплатен отпуск минимум от  20 дни, независимо от началната дата на отпуска, поради невъзможност на работодателя да осигури възможност за дистанционна работа.

1.сканирано копие на бележка от работодателя – изпраща се от лицето или работодателя на официалната ел. поща на ДСП
2. Не са получавали помощи по Закона за социално подпомагане през 2020 г. Служебна проверка
3. Няма други доходи от договор за услуга, наем, рента, аренда , друг допълнителен трудов договор  и др. Декларира се от лицето, служебна проверка
4. Двамата родители или единият от тях не се е възползвал от схемата 60/40
4А. Сам родител, отглеждащ дете, не се е възползвал от схемата 60/40
Служебна проверка
5. Двамата родители са осигурявани по КСО  в последните 6 месеца
5А. Сам родител, отглеждащ дете, е осигуряван по КСО  в последните 6 месеца
Служебна проверка
6. Единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава:
– обезщетение за безработица
– обезщетение за  болнични
– пенсия/ с изключение на социална пенсия за инвалидност
– обезщетение за отпуск за отглеждане на дете до 2 години
Служебна бележка от работодател

Служебна проверка

7. Месечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ неплатения отпуск по-малко от 610 лв./МРЗ/ Сканирано копие на удостоверение за доход от работодателя – изпраща се от лицето или работодателя на официалната ел. поща на ДСП
8. Детето/децата са посещавали: Детска ясла / Детска градина / Училище
Преди 13.03.2020 г.
Служебна проверка
При същите условия се отпуска помощта и на:
Доброволни приемни семейства
Семейства на близки и/или роднини – чл.26 от ЗЗД