Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Европейска заповед за плащане и какви са вашите права, в случай че гражданин на ЕС дължи пари

Благодарение на европейското законодателство и Регламент (ЕО) №1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година е създадена процедура, при която е възможно издаването на „изпълнителен лист” за граждани на други държави – членки на Европейския съюз.

За производството по издаване на такава заповед са издадени специални формуляри, които съдържат всички необходими реквизити, за да бъде персонифициран длъжникът. Нещо повече, доколкото те са съставени от Европейския съюз за целите на различни държави, ползващи различни езици, то формулярите могат да бъдат намерени на всички европейски езици.

Сред реквизитите на формуляр А, който е съответният за претендиране плащане на сума, то следва да бъдат попълнени следните данни: страните по правоотношението, характера и размера на вземането и идентификационни данни на страните. Компетентният съд, по седалището на ответника /длъжника/, следва да разгледа предявения формуляр едва след констатиране изрядността му. В противен случай, съдът дава указания за отстраняване на нередовности, след което пристъпва към разглеждането му по същество. Заповедта следва да бъде издадена в срок от 30 дни. Съдът, издал заповедта за плащане, трябва да осигури и нейното връчване на длъжника. Ответникът на свой ред има право да плати претендираната от ищеца сума или да оспори предявения иск. Това свое право той може да релевира в срок от 30 дни от датата на получаване на заповедта като подаде възражение. Ако бъде направено това, има два варианта на развитие на производството – делото да се води по общите правила на гражданското съдопроизводство според съответното национално законодателство. Другата възможност е делото да бъде разгледано по реда на европейската процедура за искове с малък материален интерес или да бъде прекратено.

Ако длъжникът – ответник в производството, не подаде възражение, то европейската заповед става незабавно изпълнима. Копие от документите, по възможност преведени на съответния език, следва да бъдат изпратени на националните органи, отговарящи за изпълнението на съдебните решения в държавата на длъжника. Изпълнението се извършва в съответствие и по правилата на националното законодателство и процедури. Процедурата по издаване и изпълнение на европейска заповед за плащане е строго специфично и може да се предхожда от чуждоезична кореспонденция с държавни органи в страната на длъжника. Предвид това, юридическа помощ ще Ви бъде необходима и наложителна.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус най-добре е да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право .