Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Дължимото обезщетение при смърт на близък човек/наследодател/

Съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 във връзка с чл.52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на обезщетение подлежат действителните и налични вреди, като при преценка за наличността им винаги трябва да се изхожда от конкретната фактическа обстановка. Дължимото обезщетение за причинени неимуществени вреди от смъртта на близък човек следва да се определи към момента, от когато е породено основанието за обезщетяване, тъй като вредата е обективирана с настъпване на непозволеното увреждане, с факта на осъществяване на деликта (увреждането). При преценка на размера на обезщетението следва да се отчетат и съобразят не само претърпените вреди и страдания, но също така и тези, които ще продължат да бъдат търпени от пострадалия във времето, тъй като продължаващите във времето болки и страдания не са ново правопораждащо основание за вредата. Продължителността на времето, през което се търпят и ще се търпят страданията, следва да се отрази и на размера на дължимото обезщетение. При определяне размера на обезщетението за вреди от непозволено увреждане следва да се отчитат конкретните обществено-икономически и социални условия в страната към момента на увреждането. Поради това, че икономическата конюнктура не е единствения елемент при прилагане на критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД, трябва да бъдат съобразени и търпените от страната през продължителния период от време и бъдещите болки и страдания от загубата на нейния близък човек. В тази насока е и постоянната практика на ВКС, обективирана в р. № 142/01.10.2012 г. по т. д. № 957/2011 г. на ВКС, II ТО, 189/04.07.2012 г. по т. д. № 634/2010 г. на ВКС, II ТО, р. № 73/16.09.2013 г. по т. д. № 964/2011 г. на ВКС, II ТО и други.

В случай, че имате въпроси относно Пътно Транспортно Произшествие /ПТП/, застраховка ‘Гражданска отговорност’, в случай на отказ на застраховател за изплащане на обезщетение или пък сте претърпели трудова злополука или инцидент в рамките на населено място, то най-добре е да се обърнете към добър адвокат, който се занимава със застрахователно и деликтно право, представителство пред съд, както и има опит със съдебни дела относно непозволено увреждане и неизплатени обезщетения.

В случай, че сте получили документ /искова молба или призовка за явяване пред съд/, то следва незабавно да се консултирате с опитен адвокат за Вашите права и необходими мерки, който трябва да предприемете за защита на интересите Ви.