Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор сключен от лице без представителна власт

Договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици, съгласно т.2 от Тълкувателно решение 5/ 2014 на Върховен касационен съд, ОСГТК. Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални правоприемници.

Отношенията между упълномощителя и неговия пълномощник са такива на доверие и от степента на това доверие зависи обема на представителната власт, която упълномощителят ще учреди с пълномощното. За да защити упълномощителя от възможна злоупотреба с доверието му от страна на пълномощника и закриляйки същевременно интересите на третото добросъвестно лице, което е договаряло с пълномощника, законодателят е установил недействителността по чл. 40 ЗЗД /висяща недействителност – договорът не поражда целените правни последици, освен ако не бъде потвърден от мнимо представлявания и окончателно отпада обвързващата му сила, в случай, че е налице отказ от потвърждаване от мнимо представлявания/. Както потвърждаването, така и отказът за потвърждаване са едностранни волеизявления на лицето, от името на което е сключен договорът без представителна власт (мнимо представлявания), които принципно са неоттегляеми, ако са достигнали до адресата – третото лице, което е договаряло с мнимия представител (чл. 13, ал. 2 и ал. 4, вр. чл. 44 ЗЗД).  Следователно, единствено мнимо представляваният разполага с правото както да потвърди договора, сключен от негово име без представителна власт, така и да се позове на недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Другата страна по договора, която не разполага с право да го потвърди, няма и право, респективно – правен интерес, да се позове на недействителността; още по-малко, такъв правен интерес е налице за трети за договора лица. /т. 2 от Тълкувателно решение 5/ 2014 на на ВКС- мотиви/

В разглежданото решение на касационната инстанция е посочено още, че в хипотезата на чл.301 от Търговския закон ефектът на потвърждаване на действията, извършени без представителна власт от името на търговец, настъпва при непротивопоставяне от негова страна веднага след узнаването им. Противопоставянето на търговеца, но само ако е направено веднага след узнаването, представлява отказ за потвърждаване и позоваване на недействителността.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ при казус, свързан с мним представител или лице, действало без представителна власт, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или търговско право.