Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор за правна защита с адвокат

С договора за поръчка, наименован договор за правна защита и съдействие или договор за юридическа помощ, довереникът се задължава единствено за извършване на правни действия за сметка на доверителя. Дадените консултации, изготвянето на становища по експертизата, процесуалното представителство и представената пред съдилищата и други, са действия по изпълнение на поръчката.

Съгласно чл.281 от ЗЗД довереникът е длъжен да изпълни поръчката като добър стопанин, в рамките на поетите задължения по договора за правни услуги.

В обичания случай, когато е уговорено заплащане за поръчката, възнаграждение се дължи и когато поръчката бъде оттеглена, както и ако изпълнението на поръчката е станало невъзможно, но само за извършената работа. Законът дава право на доверителя да оттегли поръчката, ако довереникът е загубил доверието му и да прекрати предсрочно мандатното правоотношение, без да се изискват специални основания за това, а дори оттеглянето на поръчката не е основание да се приеме, че уговореното възнаграждение за работата до оттеглянето не се дължи, като аргумент от нормата на чл.288 от ЗЗД. След като не е поискано разваляне на договора при констатирано неточно изпълнение в хода на изпълнение на поръчката, то уговореното възнаграждение се дължи.

Договорът за поръчка е договор, основан на доверието (легалното наименование на страните е доверител и довереник). В този смисъл, ако довереникът загуби доверието в доверителя, той може да оттегли поръчката, което не лишава доверителя от правото да получи възнаграждение, съгласно разпоредбата на чл.288 от ЗЗД. Ако в срока на изпълнение на договора доверителят констатира неточно изпълнение, той може да иска разваляне на двустранния договор по реда на чл.87 ЗЗД.