Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор за поръчителство

Според дефиницията дадена в чл.138, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за поръчителство, поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Страни по договора за поръчителство, чиято форма е писмена, са кредиторът и поръчителят, но не и длъжникът. Поръчителството е лично обезпечение, като отговорността на поръчителя  е акцесорна, тъй като тя се обуславя от съществуване на задължението и обема на отговорността на главния длъжник. Съгласно изричната норма на чл.140, ал.1 от ЗЗД, поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник и отговаря за изпълнението на цялото задължение. Бидейки солидарно отговорен за поръчителя ще важат всички правила на тази отговорност. Т.е при настъпил падеж на задължението на основание чл.122 от ЗЗД кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от солидарните длъжници, в това число и от поръчителя. В отношенията между кредитора и поръчителя, последният придобива качеството на длъжник на основание чл.122 от ЗЗД, въпреки, че се касае за чужд, а не личен дълг. Придобивайки качеството на длъжник, с подписване на договора за поръчителство и настъпване на падежа на задължението, поръчителя отговаря за изпълнението на задължението с цялото си имущество, като кредиторът има право да предприеме действие да принудително удовлетворяване спрямо същото. Към момента на сключване на договора за поръчителство, за кредитора е важно актуалното имуществено състояние на поръчителя и същият има интерес от запазването и подобряването на това състояние с оглед бъдещото удовлетворяване на дълга. В хипотезата, в която поръчителят се разпореди с всичкото си имущество, кредиторът губи възможността да реализира правата си спрямо него за удовлетворяване на неговото вземане. Тези действия на поръчителя, имащ качеството на длъжник, могат да бъдат квалифицирани като увреждащи спрямо кредитора, тъй като те ще осуетят и ще попречат на неговото удовлетворяване.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за поръчителство. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.