Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане

Съгласно чл.435 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ не съществува генерална възможност за обжалване на действията на съдебния изпълнител, а отделните правни субекти могат да обжалват само конкретни действия, изрично посочени в тази разпоредба. В ал.3 на чл.435 от ГПК, е посочено, че длъжникът  може да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Същите права има и ипотекарният длъжник, но само относно постановлението, с което е възложен ипотекираният от него имот.

В т.8 от Тълкувателно Решение № 2/ 2013г. от 26.06.2015 г. на Върховния Касационен Съд са дадени разяснения кои са действията на съда и страните, включени в процедурата по наддаването. Съгласно направеното тълкуване на закона, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване постановлението за възлагане. В диспозитива на цитираното тълкувателно решение, Върховният Касационен Съд изрично се е произнесъл, че част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Самото надлежно извършване на така изброените действия в наддавателната процедура подлежи на преценка при подадена жалба от длъжника срещу постановлението за възлагане, с оплакване, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за обжалване на действията на съдебния изпълнител. За юридическа помощ по сходен казус, касаещ изпълнителни дела, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със съдебно изпълнение.