Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Дискриминацията в областта на заетостта и професиите

Според правото на Европейския съюз /ЕС/ в областта на заетостта е забранена дискриминацията, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация – Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Понятието „увреждане“ по смисъла на директивата трябва да се разбира в смисъл, че обозначава ограничения, произтичащи от трайни физически, умствени или психични недъзи, които при взаимодействие с различни пречки могат да затруднят пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници. Това понятие трябва да се разбира в смисъл, че се отнася не само до невъзможност за упражняване на професионална дейност, но също и като затруднение да се упражнява такава дейност. Наистина, задача на директивата прилагането на равното третиране и целта й именно е лицето с увреждане да има достъп до заетост или да може да работи.

Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискриминация забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Пряка дискриминация съгласно ал. 2 е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. Неблагоприятно третиране според пар. 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на същия закон е всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга права или законни интереси.

За да е налице проява на дискриминация по смисъла на ЗЗДискр., е необходимо да са осъществени всички елементи от фактическия състав на приложимата специална правна норма, както от обективна, така и от субективна страна. Неправомерният диференциран подход към отделни лица трябва да е обвързан, да е продиктуван от признак по чл.4 от ЗЗДискр. В този смисъл не е достатъчно да се установи различно третиране на определени лица в конкретен случай, а е необходимо да се докаже още, че това третиране е извършено съзнателно по някой от признаците, очертани в чл. 4 от ЗЗДискр., като следва да е налице и пряка причинно-следствена връзка между неблагоприятното отношение и причината за него, която при всички случаи следва да се изразява в признак по цитирания чл. 4 от закона.

Съдебните дела по ЗЗДискр. Следва да се завеждат и водят от компетентен адвокат с професионален опит в сферата.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.