Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Давност при иск за обявяване на договор за окончателен съгл. ЗЗД

СРОК НА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ИСК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ИЛИ ДОКОГА МОЖЕ ДА РЕЛЕВИРАТЕ ПРАВОТО НА ИСК ПО ЧЛ. 19 от ЗЗД

 

В случай, че имате предварителен договор за покупка на имот, но съконтрагентът Ви не желае да сключи окончателен договор, имате възможност за законосъобразен ход, предвиден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно разпоредбата на чл. 19 от ЗЗД, ако продавачът-длъжник (например) не изпълни задължението си, произтичащо от предварителния договор за покупко-продажба, то купувачът-кредитор по създалото се правоотношение не остава без правна закрила. Той има право по съдебен ред да претендира „сключването на договора”. Правната конструкция предвижда възможност изправната страна да поиска от Съда да се произнесе с решение, с което да обяви предварителния договор за окончателен. Последният се счита за възникнал с влизане в законна сила на съдебното решение. Това субективно потестативно право обаче, не може да съществува неограничено, поради което е свързано по категоричен начин с изтичането на определен период от време – давност за реализирането му. След изтичането на този срок, правото, скрепено със санкция и правна възможност, се превръща в естествено право, което вече не е съпроводено от държавната санкция в лицето на съда –превръща се в обикновено право да бъде искано от длъжника да изпълни. Важно е да се отбележи, че купувачът – кредитор не може да се противопостави на продавача – длъжник с владението на вещта(имота), дори и последното да е преминало в него. Продавачът продължава да е собственик до обявяването на окончателния договор със съдебно решение. Ако купувачът, макар и владелец и изправна страна по предварителен договор за покупко-продажба, бездейства в продължение на 5 години, считано от датата на сключване на договора, то това негово субективно право ще се погаси на основание чл. 110 от ЗЗД – поради погасителна давност.

В случай, че сте изпаднали в подобна хипотеза, не се колебайте да се свържете с адвокат, компетентен в областта на вещното и облигационното право, за да може да си осигурите надеждна и ефективна защита на Вашите законни права. Следва да имате предвид, че тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена нарочна правна консултация с адвокат.