Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Възстановяване на запазена част от наследство

Съобразно разпоредбата на чл.31 от Закона за наследството (ЗН), за да се определи разполагаемата част на наследодателя, както и запазената част на наследника, следва да се образува маса от всички имоти на наследодателя, които е притежавал към момента на смъртта, като се извадят задълженията и увеличението по чл.12, ал.2 от същия закон и след това се прибавят даренията с изключение на обичайните такива.

Съгласно чл.36 от ЗН възстановяване на запазената част се извършва в натура чрез отделяне на имот /когато в полза на едно лице са завещани или подарени повече от един имот/ или на част от имот. Когато отделянето е невъзможно, заветник или надарен, който не е наследник със запазена част може да задържи имота при условията на чл.36, ал.1 от ЗН, а наследник или надарен, който е наследник със запазена част – при условията на чл.36, ал.2 от ЗН. Трайната съдебна практика приема, че разпоредбата на чл.36 от ЗН намира приложение само ако всички наследници с право на запазена част са поискали нейното възстановяване и не притежават дял от имота на друго самостоятелно основание. Приема се, че целта на разпоредбата е запазване на имота от надарения или заветника, за да се предотврати възникването на съсобственост между наследника със запазена част от наследството и надарения, респ. заветника и съответно да не се налага извършване на делба на този имот. Но когато наследникът със запазена част от наследството вече притежава на собствено основание идеална част от дарения или завещания имот, тази цел не може да бъде постигната, поради което е и недопустимо да се прилага тази разпоредба, т.е. недопустимо е надареният да задържи дарения имот /в този смисъл решение № 25 от 07.03.2014г. по гр.д. № 4215/2013г. на ВКС, решение № 104 от 24.06.2015г. по гр.д. № 5871/2014г. на ВКС, решение № 37 от 04.04.2018г. по гр.д. № 1836/2017г. на ВКС/.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.