Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Връчване на арбитражно решение

За да е налице изпълняемост на постановеното арбитражно решение, е необходимо същото да е връчено на страните, съобразно разпоредбата на чл.51, ал.1 от Закона за международния търговски арбитраж /ЗМТА/.

Връчването, от своя страна, може да бъде извършено и по реда на чл.32, ал.2 от ЗМТА, при наличие на предвидените в същия предпоставки, а именно: когато седалището или адресът на получателя не могат да бъдат намерени след старателно издирване, уведомлението се смята получено, ако е изпратено до последното му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. Уведомлението се смята връчено и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската станция за да го получи, ако е удостоверено това /чл.32, ал.2 от ЗМТА/.

За да се установи надлежността на връчването и наличие на спазване на процедурата за приложение на предвидената в закона фикция, е необходимо при изпращане на писмата до ответника да са спазени условията за доставяне на пощенски пратки, определени в Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските услуги, приети с решение на Комисията за регулиране на съобщенията. В този случай връчването трябва да е удостоверено по реда на чл.5, ал.1 и ал.2 от тези правила, който изисква определяне на срок за явяване на получателя не по-кратък от 20 дни, но ненадхвърлящ тридесет дни. Броят на служебните известия и времевият интервал на уведомяване на получателите се определят от пощенските оператори в ОУ на договора с потребителя.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.