Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Вещно право – сделки и делба на недвижими имоти

В случай, че пред Вас се очертава имотен казус, то Вие имате нужда от адвокат по вещно право. Адвокатската ни кантора се занимава с:

○ Изготвяне на договори, правни становища и консултации по вещноправни въпроси при придобиване или продажба на недвижим имот, както и преглед на всички съпътстващи документи.

○ Изготвяне на съответните предварителни и окончателни договори, нотариални актове и всички други необходими документи, съпътстващи сделката.

○ Консултации и представителство относно съдебна и доброволна делба от адвокат по вещно право.

○ Правна помощ при учредяване на сервитути съгласно Закон за устройство на територията.

○ Искове за собственост и предаване на владение. Защита на собствеността и владението.

○ Процесуално представителство по дела пред всички съдебни инстанции, включително и по изпълнителни дела при спорове за право на собственост и други вещни права.

○ Искове за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.

○ Иск относно управлението или използването на съсобствени вещи.

○ Искове относно защита на правото на собственост/ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески иск/.

○ Искове и представителство при нужда от бързо отстраняване на неизрядни наематели.

○ Консултации и съдебно представителство относно сервитутни права, право на надстрояване и пристрояване, съдействие при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение.