Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

(Български) Възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи

(Български) Подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител

(Български) Нови образци за съобщения и за възражение срещу заповед за изпълнение

(Български) Ликвидация и заличаване на дружество

(Български) Законодателят ясно е разграничил случаите на задържане на кораб, на забрана за отплаване на кораб и на арест на кораб

(Български) Регистрация на кораб

(Български) Владението като основание за придобиване на правото на собственост

(Български) Поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на община Варна

(Български) Временни пътища съгл. ЗУТ

(Български) Достъп до обществена информация

(Български) Прехвърляне на автомобил — документи, регистрация, ред и процедура

(Български) Предсрочната изискуемост по договор за кредит

(Български) Запор върху дял от търговско дружество

(Български) Произнасяне по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове по ЗТРРЮЛНЦ

(Български) Какво е периодично плащане

(Български) Пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител

(Български) Заличаване на ипотека

(Български) Отговорността на застрахователя по договор за застраховка Гражданска отговорност

(Български) Неравноправни клаузи за повишаване на лихвения процент в договор за банков кредит

(Български) Членствени права в търговско дружество

(Български) Нищожност на съдебно решение

(Български) Отговорността за чужди действия съгл. ЗЗД

(Български) Наследяване на дружествени дялове на еднолично дружество

(Български) Узаконяване на сгради и постройки

(Български) Договор за издръжка и гледане. Разваляне на договора

(Български) Защита на обектите на интелектуална собственост

(Български) Възникване на функцията на защита или какво трябва да знаем в случай на повдигане на обвинение

(Български) Трудова злополука — производство и ред на защита

(Български) Участва ли съпругът на ЕТ в несъстоятелност като необходим другар в процеса ?

(Български) Обезщетяване по реда на ЗОДОВ