Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

(Български) Актовете в производството по несъстоятелност се обявяват в Търговския регистър

(Български) Mетоди за определяне на пазарната стойност на процесния имот

(Български) Средство за защита срещу незаконност на принудителното изпълнение

(Български) Перемпция или когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия

(Български) Залепването на уведомление съгл. ГПК

(Български) Оспорване на съдържанието на документ

(Български) Дължимото обезщетение при смърт на близък човек/наследодател/

(Български) Оспорване на корекционна сметка за ток пред съд

(Български) Корекция на сметка за ток от енерго

(Български) Изплащане на застрахователно обезщетение от Гаранционен фонд

(Български) Какво е деликт ?

(Български) Обезщетение, дължимо от застрахователя по имуществена застраховка

(Български) Задължения поети от един от двамата съпрузи. Съдебен иск от единия съпруг за изпълнено общо задължение

(Български) Освобождаване от внасяне на такса за дело

(Български) Декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения при прехвърляне на дружествен дял

(Български) Застрахователен брокер и застрахователен агент

(Български) Фонд „Ремонт и обновяване” в сгради в режим на етажна собственост. Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

(Български) Право за застрахователя да откаже изплащане на застрахователно обезщетение

(Български) Европейска заповед за плащане

(Български) Съществени условия на предварителния договор. Обявяване на договора за окончателен.

(Български) Претенции при делба на имот

(Български) Третото лице – ипотекарен длъжник в изпълнителното производство

(Български) Увреждане на кредитор. Удовлетворяване на кредитор. Основателност на иск по чл.135 ЗЗД

(Български) Пътуване на дете в чужбина при липса на съгласие

(Български) Личните отношения между детето и бащата

(Български) Неистински документ

(Български) Отмяна на решение на общо събрание за изключването на съдружник

(Български) Апортиране на недвижим имот в търговско дружество

(Български) Списък на приети вземания в производство по несъстоятелност

(Български) Неплатени щети по ‘Зелена Карта’