Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Правни услуги

Гражданско право

Изготвяне на договори, свързани с гражданско правни отношения между физически и юридически лица

Облигационно и договорно право

(Български) Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

(Български) Защита на лица, пострадали при ПТП

(Български) Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

В сферата на енергетиката

Процесуално представителство в дела срещу ЕРП за неправомерно начислени сметки за ел.енергия

Търговско право

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър

(Български) Вещно право – движими и недвижими вещи

(Български) Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжки, припознаване, Изготвяне на завещания

Морско право

Правни съветници и консултанти при воденето на редица морски дела включващи спорове по коносаменти и чартъри;

Трудово право

Трудови спорове, незаконно уволнение, съкращения, обезщетения и други спорове по КТ, неизплатени трудови възнаграждения

(Български) Юридическо обслужване на чужди граждани

(Български) Консултиране и цялостно юридическо обслужване на чужденци в Република България