Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатска кантора Томови

В първоначалния си вариант адвокатската кантора е основана през 1998 г. С течение на годините,
кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи
адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Кантората предоставя услуги в различни дялове на правото, в сферата на наказателното и
гражданското право – търговско, облигационно, застрахователно, трудово, вещно,
право в сферата на енергетиката, международно публично право и международно морско право.

Правни услуги

Гражданско право

Изготвяне на договори, свързани с гражданско правни отношения между физически и юридически лица

Облигационно и договорно право

(Български) Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

(Български) Защита на лица, пострадали при ПТП

(Български) Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

В сферата на енергетиката

Процесуално представителство в дела срещу ЕРП за неправомерно начислени сметки за ел.енергия

Търговско право

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър

(Български) Вещно право – движими и недвижими вещи

(Български) Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжки, припознаване, Изготвяне на завещания

Морско право

Правни съветници и консултанти при воденето на редица морски дела включващи спорове по коносаменти и чартъри;

Трудово право

Трудови спорове, незаконно уволнение, съкращения, обезщетения и други спорове по КТ, неизплатени трудови възнаграждения

(Български) Юридическо обслужване на чужди граждани

(Български) Консултиране и цялостно юридическо обслужване на чужденци в Република България

(Български) Искове относно Етажна Собственост

(Български) Права на собствениците върху общите части, управление на общите части съгл. ЗУЕС

(Български) Право на пребиваване в Република България

(Български) Условия и необходими документи за пребиваване в Р.България