Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Сфери на дейност

Гражданско право и граждански процес

Договори, нотариални актове, пълномощни, покани, уведомления и съдебни дела

Облигационно и договорно право

Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

Защита на лица, пострадали при ПТП

Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Съдебни дела срещу монополисти при неправомерно начислени суми за ел.енергия

Търговско право/ Корпоративно право

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества, сделки с търговски предприятия

Вещно право – движими и недвижими вещи

Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжка, завещание, дарение

Международно морско право

Водене на морски дела включващи спорове по коносаменти и чартъри, аварии, претенции за злополуки

Трудово право и осигурително право

Трудови спорове, уволнение, съкращение, обезщетения и неизплатени заплати

Юридическо обслужване на чужди граждани

Консултиране и цялостно юридическо обслужване на чужденци в Република България