Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Юридическо обслужване на чужди граждани

В случай, че сте чужд гражданин или ваш близък, който е чужденец желае да се сдобие с недвижим имот в Република България, то същия следва да се обърне към юрист, който да провери всички документи, касаещи сделката и да извърши необходимите действия, за да са защитени интересите на купувача.

В случай, че чужда компания желае да инвестира в Република България, то ние бихме могли да изготвим предварителен анализ, да направим препоръки и да се ангажираме с цялостното юридическо обслужване на сделките.

Ние се занимаваме с консултиране и цялостно правно обслужване на чужди граждани и инвеститори и можете да ни потърсите в следните случаи:

○ Юридически съвети при избора на най-подходящата форма за осъществяване на специфичния бизнес в България(избор между различните видове търговски дружества, клон и търговско представителство), съдействие за създаването на организационна структура в съответната законова форма, изготвяне на документите за учредяване и всички други свързани документи.

○ Консултации при закупуване и разпореждане с недвижими имоти в Р. България от чужди граждани – физически лица или чуждестранни компании. Снабдяване с документи, проверка и анализ на наличните документи. Изготвяне на нотариални актове, оказване на съдействие и/или представителство пред Нотариус и държавни органи или органите на местната администрация.

○ Цялостно юридическо представителство на чужденци и регистриране на компании в България, клон на чужда компания, съдействие при получаване на статут на временно или постоянно пребиваващ в Р.България.

○ Консултация и съдействие при осъществяване на всички необходими процедури след придобиване на собственост – процедури пред Агенцията по вписванията, Общ. служба по Земеделие, Кадастър, Регистър Булстат и други държавни и общински органи.

○ Предоставяне на физически адрес и телефонен номер в Р.България, виртуален офис, адрес на управление, получаване/изпращане на кореспонденция и цялостно представителство чрез пълномощник.

 

Ние предлагаме правно обслужване на чужденци, а именно:

○ изготвяне на предварителен анализ за определена търговска сфера/Due diligence/, включително проучване на всички нормативни и административни изисквания .

○ адвокат, занимаващ се изцяло и отговорен за търговските дела на определения клиент.

○ изнесени срещи извън адвокатската кантора, свързани с индивидуалните нужди на клиента.

○ цялостно обслужване и ръководене на процесите на търговеца/след получаване на съответното пълномощно/, проучване и изготвяне на корпоративни решения и вътрешно устройствени актове на търговското дружество.

○ абонаментно месечно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на доверителя.

○ ежедневно наблюдение и контрол по партидите в Имотен регистър към Агенция по вписванията и Търговски регистър и незабавно известяване при подадени документи за промяна на обстоятелства, с цел предотвратяване на ‘кражба’ на фирма или имот, докато собственика е в чужбина.

○ предоставяне на пощенски адрес в Република България, седалище и адрес на управление на дружествотото със секретар, отговарящ за бизнеса на клиента.